Algemene voorwaarden

  1. De algemene verkoopsvoorwaarden van het advocatenkantoor primeren boven deze van de cliënten. De cliënten worden geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en hiermee ingestemd. Het advocatenkantoor handelt binnen het haar wettelijk opgelegd kader en beoefent de praktijk uit overeenkomstig de regelementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Antwerpse Balie.
  2. Teneinde een correcte samenwerking tussen advocaat en cliënt te realiseren, rust op de beide partijen een loyale samenwerkingsplicht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij alle dienstige informatie en overtuigingsstukken aan diens raadsman overmaakt. Het komt in de eerste orde toe aan de advocaat om een correct en gemotiveerd advies te verlenen. De advocaat zal principieel niet handelen tegen zijn advies in.
  3. Alle klachten m.b.t. de factuur of de geleverde diensten dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 8 dagen aan het kantoor. De advocaat verbindt zich uitsluitend tot een middelenverbintenis en kan nooit gehouden zijn tot een welbepaald resultaat, niettegenstaande hij al het nodige zal doen teneinde een gunstig resultaat te bekomen, hetgeen strekt tot het belang van de cliënt.
  4. Het komt de advocaat toe om provisies op erelonen en kosten te verzoeken aan de cliënt. Deze provisie wordt begroot door de advocaat en dit rekening houdende met de te leveren prestaties en hieraan verbonden kosten. Het niet betalen van een provisie door de cliënt kan aanleiding geven tot het schorsen van de dossierbehandeling, een dergelijke maatregel, die de cliënt schriftelijk zal worden gemeld, sluit elke aansprakelijkheid van de advocaat uit.
  5. Het verbreken van de overeenkomst door de klant maakt hem/haar schadevergoedingsplichtig, m.n. minstens 40% van de bedongen provisie.
  6. De facturen zijn contant betaalbaar. Vertraging in de betaling geeft van rechtswege aanleiding tot verwijlintresten gelijk aan 10% per jaar en een schadevergoeding aan 10%. Elke begonnen maand, geldt als een gehele maand.
  7. De advocaat is verzekerd voor beroepsfouten. De advocaat kan slechts worden aangesproken voor het bedrag in schade, hetgeen door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
  8. Het Belgische Recht is van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd: Rechtbank van Koophandel, Rechtbank van Eerste aanleg te Antwerpen en het Vredegerecht van het kanton Deurne.